måndag 18 juni 2018 kl. 18:53 v. 25 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

20 juni 23.00:Höjd andlig beredskap 3
21 juni 7.00,
15.00: Repris

27 juni 23.00:
Predikan och predikanten 1

28 juni 7.00,
15.00: Repris

4 juli 23.00:
Predikan och predikanten 2

5 juli 7.00, 15.00:
Repris

11 juli 23.00:
Predikan och predikanten 3

12 juli 7.00, 15.00:
Repris


6 juli 19.00:

Tältet Rickelstorp

7 juli 19.00:
Tältet Rickelstorp

Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Palestyñczycy uposa¿enia terrorystów - Holger Nilsson

Palestyñczycy pensje terrorystów

Gdy Szwecja postanowi³a uznaæ Palestynê jako pañstwo, to jest uznanie terrorystów pensji ludzi. pomoc gospodarcza w Szwecji dla Palestyñczyków jest zatem tak¿e terrorystów.

Khalid Abu Toameh jest izraelsko-arabska, urodzony w Tulkarem. Pracuje jako dziennikarka. Pisze, ¿e Hamas jest praca z ruchu islamistycznego, które promuj¹ islam wœród arabskich obywateli Izraela. Ten ruch utrzymuje grupê m³odych ludzi tak, ¿e bêd¹ nêkaæ i rzucaæ kamieniami w ¿ydowskich turystów, którzy chc¹ wejœæ na Wzgórze Œwi¹tynne. Do tego "pó³ etatu", ci m³odzi 1150-1440 dolarów miesiêcznie.
Jest to dziwne na czarno dla m³odych Arabów. Kiedy op³aca siê byæ przeciwko Izraelczykom, ¿e nie jest ³atwo stworzyæ pokój miêdzy tymi ludŸmi. Http://www.frontpagemag.com/2014/dgreenfield/hamas-pays-muslim-rioters-1150-a-month-to- rzucaæ kamieniami w-¯ydów /

To jest to op³acalne terroryzowaæ Izraela i bycie terroryst¹, to na tyle z³e. Co znajduje siê równie¿ z³e jest to, ¿e szwedzcy podatnicy s¹ zaanga¿owane w finansowanie tego! Wraz z innymi krajami UE, bior¹c pod uwagê 2,9 mld dla Palestyñczyków rocznie. Poza tym, w przybli¿eniu dwie trzecie przejœæ do Autonomii Palestyñskiej na wynagrodzenia do tego. Teraz jest nie tylko urzêdnicy, którzy otrzymuj¹ pensje, jest równie¿ terrorystów, zgodnie z The Telegraph, 27 kwietnia: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/palestinianauthority/10790490/Palestinians-reward-terrorists -z-brytyjsko-aid.html

Zgodnie z prawem Palestyñskiej ( "Law of The Prisoner"), to ludzie, którzy zostali skazani za przestêpstwa terrorystyczne, które opar³y siê "zawód", ustawiony na liœcie p³ac Autonomii Palestyñskiej. Zostañ terroryst¹ i zarabiaæ od nas wiadomoœæ Autonomii Palestyñskiej! Najwy¿sza niezwyk³e.
Jest to jednak ma³o prawdopodobne, ¿e szwedzkie mediów, ¿e to jest tak zaskakuj¹ce, ¿e nawet zas³uguje na trochê powiadomienia. By³oby w Izraelu, który mia³ paski p³acowe dla terrorystów prawdopodobnie nie nag³ówek wiadomoœci wystarczy³o, aby obwieœciæ ca³emu œwiatu, jak straszne jest Izrael!
Grubszych zbrodnie terrorystyczne ci pope³niæ wy¿sze wynagrodzenie dostaniesz! To brzmi tak jak normalnym rynku pracy - lepsz¹ pracê robisz! - Im wy¿sza pensja masz
Terroryœci, którzy dokonali powa¿nych przestêpstw, a tym samym otrzyma³ d³ugie wiêzienie mo¿e wstaæ siêgaj¹ nawet 24,700 miesiêcznie. Dodatkowo p³atne premie dla swoich ¿on i dzieci. Ten terroristlön byæ w porównaniu z palestyñskich przeciêtnego wynagrodzenia wynosi oko³o 3700 koron.
Wtedy, kiedy wyjdzie z wiêzienia mo¿na uzyskaæ dotacjê w wysokoœci a¿ 600 000. Czy jest to dla d³ugiej i wiernej s³u¿by
Ten system p³ac jest naprawdê kusz¹ca oferta dla Palestyñczyków, gdzie bezrobocie jest wysokie - kusz¹ce, aby szukaæ przemys³ terrorystów!


Holger Nilsson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018