torsdag 18 oktober 2018 kl. 20:25 v. 42

15 okt. 20.30:

Höjd beredskap 3

16 okt. 4.30, 12.30: Repris


14 Okt. 16.00:
Markestads missionshus

10 Nov. 16.00 och 18.00:
Equmeniakyrkan Nybro


Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Aktuell bok


Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Läs mer!


Jeruzalë - Holger Nilsson

Jeruzalë - Holger Nilsson


Paskelbta 2004 m

prieð maþdaug 3000 metø karalius Dovydas uþëmë Jeruzalës miestas. Paskelbta 1004 BC. priskirti ðá ávyká. Jeruzalë per ðá 3000 metø istorijà labai ypatingu bûdu, atëjo bûti, tarp kitø miestø. Jos geografinë padëtis Izraelio þemës, kuri yra prie trijø þemynø, Europoje, Azijoje ir Afrikoje kryþkelëje, kurioje jos centrinæ pozicijà.

Þemëlapis viduramþiais vaizduojanti Jeruzalë centrinæ vietà

Be to, galima kalbëti apie jo trigubas reikðmæ tiek uþ judaizmo, krikðèionybës ir islamo. Visi laikyti ramiai kaip ðventas ir svarbus miestas. Jei mes tik paþvelgti á Jeruzalæ ið Biblijos ir krikðèioniðkos poþiûriu, mes suprantame, kad tai yra Esmë. Pats Dievas yra jo þodis tarë: "Jeruzalës miestas, kurá að pasirinkau man ádëti savo vardui." 1 Kings. 11:36. Jeruzalës svarba taip pat akivaizdu ið karto skaièiumi, kad miestas yra minimas Biblijoje. Ið viso yra apie 1000 kartø. Þinoma, yra ir kitø pavadinimø Biblijoje mieste, tokiø kaip Siono, Dievo mieste, ir tt Jeruzalëje, pastatytas Dievo ðventykla pagal senàjà sandorà. Tai buvo Jeruzalëje, kad nuo paties Dievo Sûnaus, Jëzaus Kristaus, mirë ant kryþiaus uþ viso pasaulio nuodëmes. Tai buvo Jeruzalëje, kad Ðventoji Dvasia buvo iðlieta Sekminiø. Vienà dienà Jëzus taip pat ádëti savo kojas ant Alyvø Kalno Jeruzalëje kalno, kad jis kaþkada paliko þemæ nuo.

Jeruzalë uþims ypatingà svarbiausià padëtá, susijusià su Dievo planà ðioje amþiaus uþdarymo ir Jëzaus antrojo atëjimo. Tai Dievo planas yra neginèijamas faktas, ir tai yra labai svarbu, kad visi Dievo þmonës tai supranta. Kad Dievas nusprendë, ir pranaðavo bus visiðkai ávykdyti. Kà mes turime padaryti, tai pripaþinti tai ir atkreipti dëmesá á tai, kà Dievo Þodis yra atskleista. Ið Pranaðas Danielius turëjo skambutá, taip pat kvietimas Dievo þmoniø, kurie gyvena dabar ", todël nekreipti dëmesio á þodá, ir suprasti vizijà." Danas. 09:23.

Vakarinë siena Jeruzalëje

spausdinti Spausdinti!


© www.flammor.com
Holger Nilsson

| Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Flammor på Youtube - följ!
Predikantpool
Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.
Läs allt!

NU - kraftigt nedsänkt pris!

Senaste artiklarna
Jesus förvandlar liv!
Genom historien finns det miljontals människor, som ärligt och uppriktigt k...
130 000 raketer mot Israel!
Vilket land skulle stå ut med att ha cirka 130 000 raketer riktade mot sig?...
Närradiosändning i Vetlanda
Premiärsändning på YouTube från Holgers närradioprogram i Vetlanda. Tryck på spe...
Flammor som pdf
Nu går det även att prenumerera på Flammor som pdf. Vi vänder oss särski...
Anfall mot Sverige
Vi har återigen fått en påminnelse om att vi inte skall vara för säkra angåe...
Moraliskt förfall utan motstycke
I samband med boksläppet av den nya boken, Han och hon, talade Holger Nilss...
Nytt nummer!
Det nya numret av Flammor har nu kommit ut.I nr 3 kan Du läsa om: Sven...
Populära artiklar
Kontakta oss
Om du har frågor om Flammor, är det bara att kontakta oss!Det gå...
Kampen om Jerusalem och tempelplatsen - Holger Nilsson
function TellFriend(ref) { var str="toolbar=no,status=no,menubar=no,l...
ISRAEL
130 000 raketer mot Israel!
Israel 70 år 2018
Israel 70 år
Israel 70 år
Israel 70 år
Debatt på sandaren.se
Insändare i Sändaren
Insändare i Hallmedia
Ryssland hotar Israel
Gud räddade Israel 1973
Dramatik i Israel
Palestinskt dubbelspel
Judarna flyr nu till Israel
Betald terrorism i Palestina - Holger Nilsson
Ett Guds under i Gaza-kriget - Holger Nilsson
Betald terrorism i Palestina - Holger Nilsson
Uppfostrade till att hata - Holger Nilsson
Guldgossarna Abbas och Arafat - Holger Nilsson
Palestinierna avlönar terrorister - Holger Nilsson
En ständig kamp mot Israel - Holger Nilsson
Striden om Tempelberget - Holger Nilsson
Hamas bär det totala ansvaret - Holger Nilsson
Hamas stadgar - Holger Nilsson
Hamas dödar sina egna barn - Holger Nilsson
Hamas lär barn att döda judar - Holger Nilsson
Hamas och Gaza - Holger Nilsson
Hamas väljer krigets väg - Holger Nilsson
Förbundsarken återupptäckt? - Holger Nilsson
Ett nytt tempel i Jerusalem - Holger Nilsson
Guds kärlek till judarna - Holger Nilsson
Fynd i Israel bäddar för konflikt - Holger Nilsson
Nu formas Gogs krigståg - Holger Nilsson
Ledaren för Gogs krigståg? - Holger Nilsson
Ödesdigert beslut - Holger Nilsson
Antisemitismen ökar kraftigt - Holger Nilsson
Spänningen stiger i Mellanöstern - Holger Nilsson
I Egypten ber man om judarnas död - Holger Nilsson
Fel väg valdes i FN - Holger Nilsson
Irans hot mot Israel - Holger Nilsson
Hatet mot judarna - Holger Nilsson
Vem ligger bakom hatet mot Israel? - Holger Nilsson
Genom vilka redskap uttrycks hatet mot Israel? - Holger Nilsson
Ödesmättad kamp om Jerusalem - Holger Nilsson
Vem har rätten till Jerusalem? - Holger Nilsson
Begäran om Palestinsk stat - Holger Nilsson
Palestinsk stat - ett ogrundat krav! - Holger Nilsson
Arabisk revolution - får Israel betala priset? - Holger Nilsson
Palestinier och Hamas avslöjar sig - Holger Nilsson
Israel lever på en vulkan - Holger Nilsson
Israel - ett profetiskt tecken - Holger Nilsson


Tidsmaskin


Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018