tisdag 17 juli 2018 kl. 02:01 v. 29 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

5 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 1

6 aug 5.30, 13.30:
Repris

12 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 21.30: ReprisBibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Bestia jest wychwalany - Holger Nilsson

Bestia jest wychwalany

UE obchodzi swoje 50-lecie. 25 marca 1957 podpisano traktat rzymski, podstawê Unii Europejskiej, które mamy dzisiaj. Bior¹c pod uwagê, ¿e mo¿e byæ dobrze, ¿e jesteœmy przypomnia³ prorocze perspektywy.

Biblia mówi, ¿e wielka moc powinna nast¹piæ w ci¹gu ostatnich dni. Mo¿na równie¿ odczytaæ z przepowiedni, ¿e powinna ona byæ tam, gdzie staro¿ytne Imperium Rzymskie by³o. Nie trzeba byæ bardzo znane z proroctw biblijnych, aby móc zobaczyæ po³¹czenie. Tak, rzeczywiœcie jest to tak oczywiste, ¿e nawet w kontekstach œwieckich dostrzegli to, tak, nawet w g³ównych si³ w Europie istnieje zrozumienie tego. Napisa³eœ w swoim gazety The European Community Magazine, nr 10-75, jak ten dotycz¹cy Traktatu Rzymskiego, obchodzony w tym roku: . „Traktat WE Rzymie obs³uguje interpretacji Daniela i Apokalipsa about'ändetidens Rike” to nowy Roman Empire " Jaœniejsze ni¿ mo¿e trudno powiedzieæ! (Na stronie Flammors istniej¹ 50 pozycji dla tych, którzy chc¹ uczyæ siê go bardziej.)
Parlament UE przeznaczy³a ca³e 80 milionów (!) Na obchody 50. rocznicy. Istnieje niesprawiedliwoœæ w sobie. Jest to pieni¹dze podatników, które jest obecnie elita w³adzy w³aœciwe do siebie, aby byæ w uroczystoœciach, podczas gdy ludzie, którzy zwracaj¹ siê udzia³ zewn¹trz. Nazwa niegodziwoœæ. Karygodne jest nazwisko.

Jest to jeden, ¿e nale¿y powiedzieæ. Drugi to prorocze ostrze¿enie zostaæ podniesiona, a teraz, gdy siedzisz w sali bankietowej w tym roku mieæ imprezê. Uwaga uwaga by³a dawniej by³ w partii, ¿e Bóg odrzuca. Teraz jest czas, aby przypomnieæ sobie, co wydarzy³o siê w sali bankietowej, kiedy król Baltazar, przysz³a wielka moc, która odby³a siê w œwiêto (Daniel 5). Boskie ostrze¿enie palcem nastêpnie napisa³ na œcianie sali bankietowej: „Mene mene Tekel Upharsin”. Prorok Daniel interpretowaæ pisanie co miêdzy innymi oznacza: „Bóg policzy³ dni twego królestwa i uczyni³ z niego kres”

Tak samo jest z tego supermocarstwa imperium, które mamy teraz, i ¿e jest prorokowa³. Bóg ustanowi³ limit do tego królestwa, w swojej decyzji, to ju¿ stwierdzi³, ¿e ma on „dokona³ koniec.” Jeden koniec z przera¿eniem.

Teraz jest czas, ¿e g³osy s¹ podnoszone proroka naszych czasów i ukazuje, co boskie prorok s³owo ma do powiedzenia na temat naszego czasu supermocarstwa. Tu nie chodzi o stoj¹c z kapeluszem w rêku, k³aniaj¹c siê i wra¿eniem ogromu tego, co ludzie obecnie w Europie. Chodzi o koniecznoœci prorocz¹ wizjê i zobaczyæ, jak Bóg patrzy na niego, ale tak¿e odwagê jej przeprowadzenie. To w³aœnie nasz czas potrzebie!


Holger Nilsson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018