tisdag 21 augusti 2018 kl. 17:21 v. 34 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

26 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 
21.30: Repris

4 sept 21.30:
Varning: Andlig ljumhet

5 sept 5.30, 
13.30: Repris

11 sept 21.30:
Varning: Sovande kristna

12 sept 5.30,
13.30:Repris

18 sept 21.30:
Varning: Världsliga kristna

19 sept 5.30, 
13.30: Repris

25 sept 17.00:
Dags att ta Gud på allvar 

26 sept 1.00, 9.00:
Repris Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Control sabiedrîba ir ðeit! - Holger Nilsson  

Control sabiedrîba ir ðeit! - Holger Nilsson


Publicçts 2004. gada augusts

Mums ir sarakstîjis vairâkus rakstus, jo ilgu laiku atpakaï uz jauno sabiedrîbas kontroles. Ja tur bija kâds, kurð agrâk domâja, ka mçs esam pârspîlçts, kad mçs rakstîjâm par to, tâpçc varbût ir pienâcis laiks, lai mainîtu uztveri. Tagad ziòojumu pçc ziòojuma par to, tas ir burtiski kâ "kaíiem un suòiem" no tiem. Mçs sniegsim tikai divus no tiem ðeit.

Aftonbladet bija 10. maijâ liels virsraksts, kas skrçja pâri visam izplatîðanos no divâm pusçm. Parakstu lasît:

Big Brother ir skatîties Jums - visur

Tad lasît daþi ievada tekstu, piemçram, ðâdi: "Viss, kas jums jâdara, var izsekot. Visur. . Visu laiku " Tad piemçri daþâdu pozîciju ðâdi:" Uz ceïa "-" par darbu "-" Ceïojums "-" In skola "-" Brîvajâ "-" bankâ "-" Pie slimnîcas, "-" uz pilsçtu ". Daþâdi piemçri ir sniegti zem virsrakstiem kâ mçs visur uzraudzîta. Kopsavilkumu tiek sniegta apakðvirsraksts kurâ teikts: "IT eksperts brîdina: Mçs jau virzâs uz policijas stâvoklî"

Slçdzam ðo atspulgu Aftonbladet par uzraudzîbas sabiedrîbas, citçjot kâdu no ðîm pants, kas nosaka: "Eiropas Savienîbâ, notiek diskusijas tagad bûs obligâta prasîba, lai saglabâtu datus un mobilo sakaru pakalpojumus visâ Eiropâ."

In TV Broadcast ziòojuma jûnijâ 3. arî vçrsa uzmanîbu uz to, kas notiek. Ðî diena bija vairâkas lielas ziòas, ka bija redzamas mediju piedâvâjumu. Ðie jaunumi neskatoties izvçloties Report redaktoriem bût tâs pârraides pirmais elements iziet ar ðâdu ziòu: ". Jaunâs tehnoloìijas var atklât visu, ko jûs darât"

Daþi par to, kas ir teikts ðajâ segmentâ ir: "Nâkotne ir tâ, ka neviens nevar bût anonîms." "Neviens nevar paslçpt jebkur". "Tas ir biedçjoði." Segments ir par to, cik âtri mçs virzâmies uz kopçjâ kontroles sabiedrîbâ. Ðíiet, ka ir pârsteigts par attîstîbu. Ikviens, kurð lasa pravieða vârds par beigu laikiem, tomçr tâ nav.

Klikðíiniet ðeit, lai izdrukâtu Drukât!


© www.flammor.com
Holger Nilsson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018