onsdag 23 augusti 2017 kl. 02:43 v. 34 Antikvariat | Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

12 sept 17.30:
Ljumma kristna

13 sept 1.30, 9.30
Repris

19 sept 17.30:
Sovande kristna

20 sept 1.30, 9.30:
Repris

21 sept 19.00:
Allvarliga tider i Mellanöstern

22 sept 03, 11.00:
Repris


4 sept 18.00:

Pingstkyrkan, Karlskrona

Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Rosja - Szwecja

Wed³ug ekspertów politycznych jest relacja miêdzy Rosj¹ i Szwecj¹, gorzej ni¿ kiedykolwiek. Czy to zapowiedŸ przysz³ego konfliktu zbrojnego?

To nie mo¿e d³u¿ej ignorowaæ rosn¹cego powagê spe³niaj¹cego nas od œwiata zewnêtrznego. Niedawno rosyjski zagro¿enie w zasadzie co tydzieñ wspomniano w mediach. Nie mo¿emy tu rozpoznaæ wiele z tego, zajê³oby zbyt du¿o miejsca.

W paŸdzierniku, by³o to niezwyk³e debata w szwedzkim parlamencie na coraz ciê¿k¹ sytuacjê otoczenia biznesu jesteœmy w. T³em do dyskusji w³aœnie groŸba wiele spojrzenia z Rosji. renowacja tego kraju jest znakiem czasów. Pod tytu³em „Rosja przygotowuje siê do powa¿nej wojny”, napisa³ szwedzka gazeta Svenska Dagbladet w tej sprawie w paŸdzierniku, redaktorów.

Dagens Nyheter równie¿ wszcz¹³ alarm o rosn¹cym zagro¿eniem ze strony s¹siada na wschodzie. Powy¿ej poka¿emy zrzut ekranu z magazynu. Mo¿na tam zobaczyæ, jak to jest sobie wyobraziæ, ¿e konflikt zbrojny mo¿e zostaæ uruchomiony.

Zainteresowanie wojskowych na Morzu Ba³tyckim, który jest strategicznie wa¿ne dla Rosji. To by³o jesieni¹ pisa³ w Kaliningradzie na wybrze¿u Morza Ba³tyckiego.

Rosyjski wyboru by³o to, ¿e wieczorem 25 paŸdziernika pojechaliœmy w dwóch rosyjskich korwet przez Sund, w drodze do Kaliningradu. Te korwety s¹ zaawansowane i wydajne w przypadku wojny, a nastêpnie mog¹ byæ wyposa¿one w ramiona robotów, które docieraj¹ do 260 mil.

W telewizorze Aktualnoœci 26 paŸdziernika wskaza³ Allan Widman (L), przewodnicz¹cy Komitetu Obrony: „¿e istnieje realne niebezpieczeñstwo wojny bêdzie wiêkszoœæ analityków zgadza siê teraz.”

Widman dalej: „Oczywiœcie, ¿e jest g³êboko niepokoj¹ce, a wszyscy chcemy rozwijaæ zamiast pójdzie w odwrotnym kierunku, ale niestety mamy teraz œwiat wokó³ trybie, który wydaje siê pogarszaæ z tygodnia na tydzieñ.”

W tym samym wiadomoœciach skomentowa³ minister obrony Peter Hultqvist now¹ sytuacjê stworzon¹ przez firmê Rosyjskiej w Kaliningradzie. Powiedzia³ tak: „Oczywiœcie, ¿e wp³ywa na wszystkie kraje ba³tyckie”.

Nawet Tomas Ries z Akademii Obrony Narodowej, powiedzia³, ¿e wiadomoœci, ¿e Rosja ma ogromn¹ zaletê w przypadku wojny. Powiedzia³: „NATO nie ma zdolnoœci do walki w Europie.”

Daliœmy tylko kilka przeb³yski wiadomoœci o powa¿nej sytuacji siê teraz znajdujemy siê w.

Ci, którzy nie lubi¹ obraz rzeczywistoœci, ¿e teraz zastanowiæ, nie by³oby zatem przyj¹æ opisem mediów w sytuacji. Jeœli tak, maj¹ zamkniête umys³y na podobnym k³opotliwej wiadomoœciach. Jest mo¿liwe, ¿e niektórzy zdecyduj¹ siê to zrobiæ.

Ostrze¿enia s¹ zatem pochodz¹ z krêgów wojskowych i politycznych. Mo¿emy równie¿ poinformowaæ, ¿e jesteœmy z ró¿nych kierunków, niezale¿nie otrzymanych raportów proroczych ostrze¿eñ, które przychodz¹ do chrzeœcijan w naszym kraju.

Niektóre by³y wczeœniej publikowane. Jeœli coœ siê dzieje, drastyczne, nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e inne ni¿ my zostali ostrze¿eni.

Spójrzmy prawdzie w oczy powa¿nej sytuacji jesteœmy. To nie piszemy siê zastraszyæ, ale aby ostrzec o tym, co mo¿e siê zdarzyæ.

Z praktycznego punktu widzenia, mo¿emy zaobserwowaæ pewne preparaty, takie jak kupno œwiec i zapa³ek, daj¹c œwiat³o i do pewnego stopnia ciep³a. W przypadku wojny, to jest bardzo prawdopodobne, ¿e ca³a moc zostaæ wyeliminowany, co oznacza, kalekiego spo³eczeñstwo. Do przygotowania us³yszeæ, ¿e mo¿na kupiæ w do konkretnej warstwy ¿ywnoœci, takich jak konserwy, p³atki owsiane mm.

Ale najwa¿niejszy jest oczywiœcie przygotowanie duchowe: mieæ wszystko gotowe z Bogiem, s¹ uzgadniane przez Jezusa Chrystusa i s¹ gotowi, aby przejœæ do wiecznoœci. Jeœli nie podj¹³ wa¿n¹ decyzjê, aby otrzymaæ dar Odkupienia, zrób to natychmiast! Proszê skontaktowaæ siê z dowolnym chrzeœcijanina, który mo¿e Ciê lub skontaktowaæ siê z nami.

Istniej¹ powa¿ne z wojny, ale jest o wiele bardziej powa¿ne, aby przejœæ na zawsze stracone - to wszystko jest stracone!

Ten artyku³ zosta³ opublikowany D-Nr 4-2016, ale teraz jest bardziej istotne ni¿ wtedy.

 Holger Nilsson

Sat, 12 Aug 2017 11:58:22 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bn ca cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


Flammor - 99 artiklar från 33 årgångar
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2017