onsdag 23 augusti 2017 kl. 02:37 v. 34 Antikvariat | Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

12 sept 17.30:
Ljumma kristna

13 sept 1.30, 9.30
Repris

19 sept 17.30:
Sovande kristna

20 sept 1.30, 9.30:
Repris

21 sept 19.00:
Allvarliga tider i Mellanöstern

22 sept 03, 11.00:
Repris


4 sept 18.00:

Pingstkyrkan, Karlskrona

Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Krievija - Zviedrija

Saskaòâ ar Politisko ekspertiem ir attiecîbas starp Krieviju un Zviedriju, sliktâk nekâ jebkad agrâk. Vai tas vçstîtu par nâkotnes militârâ konfliktâ?

To vairs nevar ignorçt pieaugoðo nopietnîbu, kas atbilst mûs no ârpasaules. Nesen Krievijas draudi principâ tika minçts katru nedçïu medijos. Mçs nevaram ðeit atpazît daudz no tâ, tas bûtu pârâk daudz vietas.

Oktobrî, tâ bija ârkârtas debates Zviedrijas parlamentâ par aizvien smagu uzòçmçjdarbîbas vides situâciju mçs collas. Fons debatçm, bija tieði draudi daudzi izskatâs no Krievijas. Ðî valsts renovâcija ir zîme reizes. Zem virsraksta "Krievija gatavojas lielu karu," raksta Zviedrijas laikraksts Svenska Dagbladet par ðo Oktobrî redaktoriem.

Dagens Nyheter ir arî paudusi satraukumu par pieaugoðo apdraudçjumu no kaimiòð uz austrumiem. Virs mums parâdît ekrâna dump no þurnâla. Tur jûs varat redzçt, kâ tas ir iedomâties, ka militârais konflikts var uzsâkt.

Militârais intereses Baltijas jûrâ, kas ir stratçìiski svarîga Krievijai. Tas bija rudenî publicçta Kaïiòingradâ Baltijas jûras piekrastç.

Krievu izlase bija tas, ka vakarâ 25. oktobris brauca divâs Krievijas Corvettes caur Sound, pa ceïam uz Kaïiòingradu. Ðîs Corvettes ir attîstîtas un efektîvi, ja karð, tad viòi var bût aprîkoti ar robotu rokâm, kas sasniedz lîdz 260 jûdþu apkârt.

Pçc TV News oktobrî 26 norâdîja Allan Widman (L), priekðsçdçtâjs Aizsardzîbas komitejas: "Tas ir reâls risks kara bûtu visvairâk analîtiíi tagad vienoties."

Widman turpinâja: "Protams, tas ir ïoti satraucoði, un viss, ko mçs gribam, lai pârietu vietâ varçtu iet pretçjâ virzienâ, bet diemþçl tagad ir pasaule ap reþîmâ, kas, ðíiet, pasliktinâs nedçïu pçc nedçïas."

Tajâ paðâ raidîjumam komentçja Aizsardzîbas ministrs Peter Hultqvist jauno situâciju, ko radîjusi Krievijas maksas Kaïiòingradâ. Viòð teica, ka ðis: "Protams, tas ietekmç visas Baltijas valstis."

Pat Tomas Ries no Nacionâlâs Aizsardzîbas universitâtç, teica News, ka Krievija ir milzîga priekðrocîba, ja kara. Viòð teica: "NATO nav spçju, lai cînîtos Eiropâ."

Mums ir dota tikai daþas ieskatu ziòâm par draudîgo situâciju, mçs tagad atrast sevi.

Tiem, kam nepatîk priekðstatu par realitâti, ka mçs tagad atspoguïo, tâdçjâdi ne uzòemties medijiem aprakstu par situâciju. Ja tâ, tad ir slçgtas viòu prâtus, lai lîdzîgu mulsinoðu ziòas. Tas ir iespçjams, ka daþi izvçlas to darît.

Tâdçjâdi Brîdinâjumi ir jânâk no militâro un politisko aprindâs. Mçs varam arî paziòot, ka mçs esam no daþâdiem virzieniem, neatkarîgi saòemtajiem ziòojumiem pravieðu brîdinâjumiem, kas nâk pie kristieðiem mûsu valstî.

Daþi ir iepriekð publicçti. Ja kaut kas radikâli notiek, neviens nevar pateikt, izòemot, ka mçs esam brîdinâti.

Atzîsim nopietno situâciju mçs esam. Tas mums nav rakstît iebiedçt, bet gan brîdinât par to, kas varçtu notikt.

Praksç, mçs varam novçrot daþus preparâtus, piemçram, pçrkot sveces un spçles, dodot gaismu un zinâmâ grâdu karstumu. Gadîjumâ, ja karð, tas ir ïoti iespçjams, ka visa vara izkritîs, kas nozîmç kropls sabiedrîbu. Sagatavoðanai dzirdçt, ka jûs varat iegâdâties, lai konkrçtâ slâni pârtikas, piemçram, konservi, auzu mm.

Bet vissvarîgâkais sagatavoðana, protams, garîgâ: lai viss bûtu gatavs ar Dievu, tiek saskaòotas caur Jçzu Kristu, un ir gatavi iet uz mûþîbu. Ja neesat veicis nozîmîgu lçmumu, lai saòemtu dâvanu Izpirkðanas, darît tûlît! Lûdzu, sazinieties ar jebkuru kristieti, kurð var jums vai sazinâties ar mums.

Ir nopietni ar karu, bet tas ir daudz nopietnâkas iet uz visiem laikiem zaudçja - tad viss ir zaudçts!

Ðis raksts tika publicçts d No. 4-2016, bet tas ir vairâk svarîgi tagad, nekâ tad.

 Holger Nilsson

Sat, 12 Aug 2017 11:58:22 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bn ca cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


Flammor - 99 artiklar från 33 årgångar
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2017