onsdag 23 augusti 2017 kl. 02:39 v. 34 Antikvariat | Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

12 sept 17.30:
Ljumma kristna

13 sept 1.30, 9.30
Repris

19 sept 17.30:
Sovande kristna

20 sept 1.30, 9.30:
Repris

21 sept 19.00:
Allvarliga tider i Mellanöstern

22 sept 03, 11.00:
Repris


4 sept 18.00:

Pingstkyrkan, Karlskrona

Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Rusija - Ðvedija

Pasak politikos ekspertø yra tarp Rusijos ir Ðvedijos santykiai, blogiau nei bet kada. Ar tai bûsimo karinio konflikto pranaðas?

Jis nebegali ignoruoti vis sunkumo, kuris atitinka mus nuo iðorinio pasaulio. Neseniai Rusijos grësmë ið esmës buvo minëta kiekvienà savaitæ þiniasklaidoje. Mes negalime èia atpaþinti daug apie tai, ji imsis daug vietos.

Spalio mënesá, tai buvo neeilinis diskusijos Ðvedijos Parlamento vis sunkus verslo aplinkos situacijà mes esame. Fonas á diskusijà bûtent grësmës daug atrodo ið Rusijos. Ðios ðalies renovacija yra ið karto þenklas. Pagal pavadinimu "Rusija rengiasi didelis karas", paraðë ðvedø laikraðtis "Svenska Dagbladet" apie tai spalio mënesá, redaktoriai.

"Dagens Nyheter" taip pat skambëjo þadintuvas apie didëjanèià grësmæ ið kaimyniniø á rytus. Svarbiausia mums parodyti ekrano sàvartynas ið þurnalo. Èia galite pamatyti, kaip jis ásivaizdavo, kad karinis konfliktas gali bûti uþfiksuojamas.

Kariuomenë susidomëjimas Baltijos jûros, kuris yra strategiðkai svarbus Rusijai. Bûtent rudená patalpintà Kaliningrade ant Baltijos jûros kranto.

Rusø pasirinkimas buvo, kad vakare spalio 25 vairavo dviejø Rusijos Corvette per Zundo, pakeliui á Kaliningradà. Ðie Corvette yra paþangios ir efektyvus karo atveju, tada jie gali bûti árengta robotø ginklø, kad pasiekti iki 260 myliø spinduliu.

TV naujienos spalio 26 nurodë Allan Widman (L) pirmininkas gynybos komiteto: "Tai yra realus pavojus, kad karas bûtø dauguma analitikø sutinka, pagal."

Widman tæsë: "Þinoma, tai yra labai nerimà, ir visi mes norime progresuoti, o ne bûtø eiti prieðinga kryptimi, bet, deja, mes dabar turime aplink reþimà, kuris, atrodo, blogëja kiekvienà savaitæ pasaulá."

Tais paèiais Þurnalas komentavo gynybos ministras Peter Hultqvist naujà padëtá, susidariusià dël Rusijos atsakingos Kaliningrade. Jis sakë taip: "Þinoma, tai paveikia visas Baltijos ðalis."

Net Tomas Ries ið Nacionalinio gynybos universiteto, sakë þinia, kad Rusija turi didþiulá pranaðumà á karo atveju. Jis sakë: "NATO neturi gebëjimà kovoti Europoje."

Mes tik suteikta kelis þvilgsnius naujienas apie rimtà situacijà dabar mes atsiduriame.

Tie, kurie nemëgsta tikrovës vaizdà, kad mes dabar pamàstyti, bûtø taip ne imtis þiniasklaidos apraðymas situacijà. Jei taip, uþdarë savo protus panaðaus gëdingai naujienø. Tai yra ámanoma, kad kai kurie pasirenka tai daryti.

taip Áspëjimai atëjau ið kariniø ir politiniø sluoksniø. Mes taip pat galime praneðti, kad mes esame ið skirtingø krypèiø, nepriklausomai gautø praneðimø apie pranaðiðkus perspëjimus, kurie ateina á krikðèioniø mûsø ðalyje.

Kai kurie anksèiau buvo paskelbti. Jei kaþkas drastiðko atsitiks, niekas negali pasakyti, iðskyrus, kad mes buvome áspëti.

Leiskite face rimtà situacijà mes esame. Tai mes neturime raðyti bûti ábauginti, bet perspëti apie tai, kas gali atsitikti.

Praktiniu poþiûriu, mes galime pastebëti keletà preparatø, pavyzdþiui, pirkti þvakes ir degtukus, suteikiant ðviesà ir iki tam tikro laipsnio ðilumos. Be karo atveju, tai labai tikëtina, kad visa valdþia bus iðmuðtas, reiðkiantis luoði visuomenæ. Rengimo girdëti, kad jûs galite nusipirkti tam tikro sluoksnio maisto, pavyzdþiui, konservuotø maisto produktø, aviþiniai dribsniai mm.

Bet svarbiausia preparatas yra þinoma dvasinis: turëti viskas paruoðta su Dievu, sutikrinami per Jëzø Kristø ir yra pasiruoðæs eiti á amþinybæ. Jei jûs atlikote svarbø sprendimà priimame Apmokëjimà dovanà, padaryti ið karto! Praðome susisiekti su bet kuriuo krikðèioná, kuris gali padëti jums arba susisiekti su mumis.

Yra rimtas su karo, bet tai toli rimtesnis eiti amþinai prarasta - tada viskas prarasta!

Ðis straipsnis buvo paskelbtas r Nr 4-2016, taèiau jis yra svarbesnis nei dabar tada.

 Holger Nilsson

Sat, 12 Aug 2017 11:58:22 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bn ca cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


Flammor - 99 artiklar från 33 årgångar
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2017