torsdag 19 juli 2018 kl. 09:35 v. 29 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

5 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 1

6 aug 5.30, 13.30:
Repris

12 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 21.30: ReprisBibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


odpowiedzialnoϾ jednostki

Jeœli chodzi o byæ zapisywane na wiecznoœæ, to jest odpowiedzialnoœæ jednostki, aby upewniæ siê, ¿e masz go.

W ró¿ny sposób, wydaje siê, ¿e wiele osób, które opatrzone nazw¹ Christian nie ¿yje w wygranej pozycji. ¯yj¹ zamiast w ró¿nych formach pora¿ki.

Niektóre wykorzystanie le¿y w mowie i uniki, oznacza to, ¿e masz po lewej œwiat³o prawdy i ¿yæ w chmurzy ¿ycie i umys³. To jest bardzo powa¿ny. Przy ró¿nych prawd biblijnych spotkaæ tak¹ osobê, mo¿e to byæ trudne do uchwycenia komunikat i pokutowaæ, poniewa¿ k³amstwo sta³o siê czêœci¹ codziennego ¿ycia.

Niektórzy nawet u¿ywaæ wulgaryzmów! To naprawdê jest czas, aby nie wywo³aæ ciemnoœæ Mater bez zaczynaj¹ chwaliæ Pana. „Co serce jest pe³ne usta przemawia.” £uk. 6:45

Jest to równie¿ czas, aby upewniæ siê, ¿e zwi¹zek ma swoj¹ siedzibê, usun¹æ z nienawiœci i lovelessness! „Jeœli ktoœ mówi, ¿e kocha Boga, ale nienawidzi swego brata, jest k³amc¹. Ka¿dy, kto nie mi³uje brata swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego nie widzi. „1 Jana. 04:20.

Jest to równie¿ czas, aby nadaæ przebaczenie i przestaæ ¿yæ w goryczy „Jeœli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Ojciec wasz niebieski bêdzie równie¿ wybaczam ci” Matt. 06:14.

W sferze moralnej, wielu zrezygnowa³o na drodze ¿ycia spo³eczeñstwa, aby ¿yæ w stosunkach przedma³¿eñskich i wspó³¿ycia, tak jak inni.

Teraz nadszed³ czas, aby po³o¿yæ kres takiemu zachowaniu i umieœciæ na szaty sprawiedliwoœci. Tylko dlatego, ¿e spo³eczeñstwo akceptowane ten sposób ¿ycia nie zmieni³ s³owo Bo¿e. Po³o¿yæ kres tego teraz i wyznaæ grzech i zmieniæ tryb ¿ycia niebiblijny teraz! To nie jest trwa³y!

Potrzebujemy przywrócenia moralnoœci. S¹ tacy, którzy ¿yj¹ z porno surfingu jako czêœæ swojego ¿ycia. Jest to czas, aby prze³amaæ to, ¿e matowieje ¿ycie iw dó³ duchowego ¿ycia w bezpoœrednim niebezpieczeñstwie.

Nie ma czasu do stracenia dla tych, którzy chc¹ byæ w Oblubienicy Chrystusa t³umie. No cena nie jest zbyt wysoka, aby zap³aciæ, które nale¿y uwzglêdniæ.

Cokolwiek naprawiæ i przejœæ do nowego stylu ¿ycia, a nastêpnie wyznaæ co zrobi³eœ przed grzechem i nie zmieniæ tylko zwi¹zek. Ty. „Je¿eli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuœci nam grzechy, i oczyœci nas z wszelkiej nieprawoœci.” 1 Jana. 1: 9.

Piszemy to nie os¹dzaæ, ale w celu ratowania i troska o tych, którzy s¹ w b³êdzie. Chcemy powiedzieæ, ¿e zawsze jest jakieœ wyjœcie dla tych, którzy chc¹ ¿yæ dla Boga, w sprawiedliwoœci, szukajcie drogê, zatrzymaæ wymówek, ¿e nie robi! Wo³aæ do Jezusa - chce uwolniæ i oczyœciæ siebie!

To jest czas dla pokuty, pozosta³y czas mo¿e byæ bardzo krótki, otrzymaliœmy kolejne ostrze¿enia, ¿e ​​Szwecja mog³aby byæ pogr¹¿ony w wojnie. Nastêpnie musisz byæ gotowy, aby przejœæ do wiecznego œwiata. Potem mo¿e byæ ju¿ za póŸno, aby czasów nieszczêœcie poprawiæ swoje ¿ycie. Teraz czas zbawienia i nawrócenia. Wykorzystaj to! Holger Nilsson

Sat, 05 Aug 2017 14:53:35 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da el en eo es et eu fa fi fr ga gl ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018