onsdag 18 juli 2018 kl. 01:26 v. 29 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

5 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 1

6 aug 5.30, 13.30:
Repris

12 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 21.30: ReprisBibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Indivîda atbildîba

Kad runa ir saglabât mûþîgi, tâ ir paða cilvçka atbildîba, lai pârliecinâtos, ka jûs saòemsiet to.

Daþâdos veidos, ðíiet, ka daudzi, kas jâsedz ir vârds nedzîvo uzvarçtâju stâvoklî. Viòi dzîvo vietâ, daþâdos veidos sakâvi.

Daþi izmanto slçpjas viòa runas un izvairîðanos, tas nozîmç, ka ir atlicis patiesîbas gaismu un dzîvot apmâkuðâs dzîve un prâts. Tas ir ïoti nopietni. Kad daþâdi Bîbeles patiesîbas rodas ðâda persona, tas var bût grûti saprast ziòu un noþçlot, jo meli ir kïuvis par daïu no ikdienas dzîvç.

Daþi pat izmantot rupjîbas! Tas patieðâm ir pienâcis laiks nevar atsaukties tumðumu mater nesâkot slavçt Kungu. "Kas sirds ir pilna mute runâ." Lûkas. 06:45

Tas ir arî laiks, lai nodroðinâtu to, ka attiecîbas ir izveidots, noòemt ar naidu un lovelessness! "Ja kâds saka, ka mîl Dievu, bet ienîst savu brâli, tas ir melis. Ikviens, kas nemîl savu brâli, ko viòð ir redzçjis, nevar mîlçt Dievu, ko viòð nav redzçjis. "1 Jâòa. 04:20.

Tas ir arî laiks, lai dâvinât piedoðanu un pârtraukt dzîvo rûgtums: ". Ja jûs piedosiet cilvçkiem viòu vainas, jûsu Debesu Tçvs arîdzan piedos jums" Matt. 06:14.

Morâlajâ sfçrâ, daudzi ir atteikuðies no sabiedrîbas dzîves veidu, dzîvot pirmslaulîbas attiecîbas un kopdzîvi, tâpat kâ citi dara.

Ir pienâcis laiks, lai izbeigtu ðâdu rîcîbu, un likts uz halâti taisnîbas. Tieði tâpçc, ka sabiedrîba pieòçma ðo dzîves veidu nav mainîjusies Dieva vârdu. Put galu uz ðo tagad atzîties grçks un mainît nebîbeliskas dzîvesveidu tagad! Tas nav ilgtspçjîgs!

Mums ir nepiecieðams atjaunot morâli. Ir tie, kas dzîvo kopâ ar porno sçrfoðanu, kas ir daïa no viòa dzîves. Ir pienâcis laiks lauzt ðo, tas aptraipa dzîvi un uz leju garîgâs dzîves tûlîtçjs apdraudçjums.

Nav laika zaudçt tiem, kuri vçlas bût lîgava Kristus pûïa. Nç cena nav pârâk augsta, lai maksât jâiekïauj.

Lai ko jûs noteikt un doties uz jaunu dzîvesveidu, tad atzîties, ko jûs pirms grçka un mainît ne tikai attiecîbas. Ty. "Ja atzîstamies savos grçkos, tad Viòð ir uzticîgs un taisnîgs, mums piedod grçkus un ðíîsta mûs no visas netaisnîbas." 1 Jâòa. 1: 9.

Mçs rakstît ðo netiesât, bet izglâbt un aprûpi no tiem, kas nâk nepareizi. Mçs vçlamies teikt, ka vienmçr ir izeja, lai tiem, kuri vçlas dzîvot Dieva taisnîbu meklçt ceïu, apstâties padarît excuses ne darît to! Raudât pie Jçzus - viòð vçlas, lai atbrîvotu un attîrît sevi!

Ir pienâcis laiks grçku noþçlai, atlikuðais laiks var bût ïoti îss, mçs esam saòçmuði papildu brîdinâjumi, ka Zviedrija varçtu bût plunged karâ. Tad jums ir jâbût gataviem doties uz mûþîgo pasaulç. Tad tas var bût pârâk vçlu, lai nelaime reizes labot savu dzîvi. Tagad pestîðana un pârveides laiku. Izmantojiet to! Holger Nilsson

Sat, 05 Aug 2017 14:53:35 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da el en eo es et eu fa fi fr ga gl ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018