fredag 18 augusti 2017 kl. 03:06 v. 33 Antikvariat | Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

12 sept 17.30:
Ljumma kristna

13 sept 1.30, 9.30
Repris

19 sept 17.30:
Sovande kristna

20 sept 1.30, 9.30:
Repris

21 sept 19.00:
Allvarliga tider i Mellanöstern

22 sept 03, 11.00:
Repris


4 sept 18.00:

Pingstkyrkan, Karlskrona

Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


ci¹gle zajêty

Coœ, co jest katastrofalne dla ¿ycia duchowego jest, aby zawsze trzymaæ siê czegoœ.

„Nie mam czasu”. Jest to wyra¿enie czêsto s³yszy. Byæ mo¿e jest to jeden z najbardziej wypowiadanych s³ów pochodz¹cych od ludzi w naszym kraju.

Teraz wiele osób ma jeszcze wakacje i tak mo¿e byæ to, ¿e te s³owa s¹ powtarzane. Jak za poœwiêcenie czasu, aby spêdzaæ czas z Bogiem i budowaæ swoje ¿ycie duchowe trzeba mieæ czas dla niego.
Poœwiêæ trochê czasu na zapoznanie siê, a nastêpnie mo¿na zobaczyæ, jak strategia szatana mo¿e byæ utrzymanie chrzeœcijan stale zatrudnionych:

 Szatan niedawno wezwa³ do œwiatowej konferencji na demony, aby uchwyciæ silny i rosn¹cy ruch chrzeœcijañski. W przemówieniu otwieraj¹cym powiedzia³: 

- Nie mo¿emy trzymaæ z dala od chrzeœcijan chodziæ do koœcio³a.

- Nie mo¿emy ich powstrzymaæ od czytania ich Œwiêt¹ Bibliê i dowiedzieæ siê prawdy.

- Nie mo¿emy nawet zachowaæ je od tworz¹c intymn¹ relacjê ze swego Zbawiciela.

- Ale kiedy maj¹ silny zwi¹zek z Jezusem, nasz¹ w³adzê nad nimi z³amany.

- Wiêc niech id¹ do swoich koœcio³ów, niech bior¹ ich komunii, ale ukraœæ ich czas, wiêc nie maj¹ czasu, aby rozwijaæ stosunki z Jezusem Chrystusem ...

- To jest to, co chcê, aby to zrobiæ, diabe³ powiedzia³.

- odwracaæ ich uwagê od czasu spêdzaæ ze swoim Zbawicielem, i zatrudnienie ich z innymi „wa¿nymi” zadañ, przez ca³y dzieñ!

- W jaki sposób mo¿emy to zrobiæ? krzykn¹³ jego demony.

- Nale¿y je zajêty ni¿ istotne rzeczy w ¿yciu i znaleŸæ niezliczone dzia³ania, które utrzymuje ich umys³y, powiedzia³.

- Przyci¹gnij je wydaæ, wydaæ, wydaæ, i po¿yczaæ, po¿yczaæ, po¿yczyæ.

- Przekonaæ ich ¿ony do pracy w pe³nym wymiarze godzin i wiêcej, a mê¿czyŸni do pracy 6-7 dni w tygodniu po 10-12 godzin dziennie, wiêc mog¹ sobie pozwoliæ na ich pustych tryb ¿ycia.

- Trzymaj je z dala od spêdzaæ czas ze swoimi dzieæmi.

- Bo ich rodziny bêd¹ nastêpnie podzielone, wiêc bêdzie ich domy nie oferuje ¿adnych odpocz¹æ od ciê¿kiej pracy!

- Ponad stymulowaæ ich umys³y tak, ¿e nie mo¿e us³yszeæ cichy g³os.

- zachêciæ ich do s³uchania radia s³uchaæ odtwarzacza MP3 lub CD w czasie jazdy.

- Upewnij siê, ¿e telewizor, magnetowid, odtwarzacz CD, a ich komputery s¹ stale odwróci³ w ich domach, a tak¿e upewniæ siê, ¿e ka¿dy sklep i restauracja na œwiecie nieprzerwanie odtwarza muzykê non-biblijn¹.

- To bêdzie blokowaæ ich umys³y i z³amaæ ich zwi¹zek z Chrystusem.

- Nape³niæ stoliki z magazynów i gazet.

- SprawdŸ swój dzieñ z wiadomoœci¹, 24 godziny na dobê.

- Nape³nij swoje Jazda z muzyk¹ radiowej.

- Niech ich skrzynek pocztowych zalane junk mail, katalogi wysy³kowe, loterii i wszelkiego rodzaju newsletter i promocyjnych ofert, darmowych produktów, us³ug i fa³szywych nadziei ...

- Produce chudy, piêkne modele w telewizji i gazetach, tak aby ich ludzie bêd¹ przekonani, ¿e piêkno jest na zewn¹trz, co jest wa¿ne, tak ¿e stan¹ siê niezadowoleni ze swoich ¿on.

- Nale¿y zachowaæ swoje ¿ony zbyt zmêczony, by kochaæ swoich ludzi w nocy.

- Jeœli nie daj¹ ich mê¿czyŸni mi³oœæ, jakiej potrzebuj¹, zaczn¹ szukaæ gdzie indziej.
- Bêdzie rozerwaæ ich rodziny szybko!

- Niech wracaj¹ z ich wakacji wyczerpany.

- Nale¿y je zbyt zajêty, aby wyjœæ w przyrodzie i zastanowiæ siê nad stworzeniem Bo¿ym.

- Wyœlij je do parków rozrywki, imprez sportowych, teatralnych, koncertów i filmów zamiast.

- Nale¿y je zajêty, zajêty, i zajêty!

- A kiedy spotykaj¹ duchowej wspólnocie, zaanga¿owanie ich w plotek i pogaduszek tak ¿e opuszcz¹ spotkanie z niespokojnych sumieñ.

- ubijaj¹c swoje ¿ycie z tak wielu powodów, wiêc nie maj¹ czasu na poszukiwania moc od Jezusa.

- Nied³ugo bêd¹ pracowaæ we w³asne si³y, poœwiêcaj¹c swoje zdrowie i rodzinê „dla dobra sprawy”.
- To bêdzie dzia³aæ! to bêdzie dzia³aæ! To dobry plan!

 

Jest to odcinek od chwili ksi¹¿ki obudziæ Holger Nilsson. Ksi¹¿ka, która myœlimy wszyscy chrzeœcijanie powinni zwróciæ uwagê. Mamy teraz niezwykle mi³¹ ofertê na zakup 10 egzemplarzy tej ksi¹¿ki f ucha tylko 100: - 45 - + wysy³ka! Sprzedam dom i podzieliæ siê ze swoimi chrzeœcijañskimi przyjació³mi! W³ó¿ 145: - na str 36 64 81-0 wyœlemy ksi¹¿ki. Do³o¿yæ starañ, aby obudziæ siê teraz - zanim bêdzie za póŸno!Holger Nilsson

Mon, 24 Jul 2017 12:18:27 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


Flammor - 99 artiklar från 33 årgångar
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2017