fredag 18 augusti 2017 kl. 03:01 v. 33 Antikvariat | Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

12 sept 17.30:
Ljumma kristna

13 sept 1.30, 9.30
Repris

19 sept 17.30:
Sovande kristna

20 sept 1.30, 9.30:
Repris

21 sept 19.00:
Allvarliga tider i Mellanöstern

22 sept 03, 11.00:
Repris


4 sept 18.00:

Pingstkyrkan, Karlskrona

Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


nuolat uþimtas

Kaþkas, kad yra sukreèiantys dvasinio gyvenimo yra visada laikyti ant kaþko.

"Að neturiu laiko!". Yra frazë vienas daþnai girdi. Galbût tai yra viena ið labiausiai iðtarti þodþiai ið þmoniø mûsø ðalyje.

Dabar daugelis þmoniø atostogas ir dar taip, tai gali bûti, kad ðie þodþiai yra kartojamas. Kaip radote laiko praleisti laikà su Dievu ir kurti savo dvasiná gyvenimà, jûs turite padaryti laiko.
Skirk laiko skaityti toliau, tada jûs galite pamatyti, kaip ðëtono strategija gali bûti, kad krikðèionys nuolat dirba:

 Ðëtonas neseniai paragino pasaulinæ konferencijà dël demonai uþfiksuoti stiprià ir auganèià krikðèioniø judëjimà. Jo atidarymo adresà jis sakë: 

- Mes negalime laikyti krikðèionis nuo eiti á baþnyèià.

- Mes negalime sustabdyti juos skaityti savo Ðventàjà Biblijà ir mokytis tiesà.

- Mes net negalime laikyti juos nuo formavimo intymius santykius su savo Gelbëtojà.

- Bet, kai jie turi stiprø ryðá su Jëzumi, mûsø valdþià jø neveikia.

- Taigi leiskite jiems eiti á savo baþnyèias, tegul imtis savo bendrystæ, bet vogti savo laikà, todël jie neturi laiko vystyti santykius su Jëzumi Kristumi ...

- Tai, kà að noriu jums padaryti, velnias pasakë.

- atitraukti juos nuo praleisti laikà su savo Gelbëtoju, ir uþimtumo juos su kitais "svarbiais" uþduotis, visà dienà!

- Kaip mes tai darome? ðaukë savo demonus.

- Laikykite juos uþimtas su neesminëmis dalykø gyvenime, ir rasti daugybæ veiklos, kuri palaiko jø protus, sakë jis.

- pritraukti juos iðleisti, iðleidþia, praleisti, ir skolintis, skolintis, skolintis.

- Átikinti savo þmonas dirbti visà darbo dienà ir daugiau, ir vyrams dirbti 6-7 dienas per savaitæ, 10-12 valandø per dienà, todël jie gali sau leisti savo tuðèiø gyvenimo bûdà.

- Laikykite juos atokiau nuo praleisti laikà su savo vaikais.

- Nes jø ðeimoms bus suskaidyta, todël bus jø namai ne pasiûlyti bet kokià likusià nuo jø sunkø darbà!

- Per skatinti jø protus, kad jie negali girdëti Sàþinæ.

- patrauktø juos radijà, klausytis MP3 ar CD grotuvas vairuojant.

- Ásitikinkite, kad TV, VCR, CD grotuvas bei jø kompiuteriø nuolat pasuko savo namuose, ir uþtikrinti, kad kiekviena parduotuvë ir restoranas pasaulyje nuolat vaidina ne bibliná muzikà.

- Tai bus blokuoti savo protus ir nutraukti jø santykius su Kristumi.

- Pripilkite kavos staliukus su þurnalø ir laikraðèiø.

- Padaryti savo dienà su naujienomis 24 valandas per parà.

- Uþpildykite savo vairavimo su radijo muzikos.

- Leiskite savo paðto dëþutes uþplûdo "junk mail, uþsakymo paðtu katalogai, loterijos ir kiekvienà informaciná biuletená ir reklaminius pasiûlymus, nemokamø produktø, paslaugø ir apgaulingø vilèiø natûra ...

- Gaminti liesas, graþus modelius TV ir laikraðèiuose, kad jø vyrai mano, kad á iðoræ groþis yra tai, kas svarbu, kad jie taps nepatenkinti jø þmonos.

- Neiðmeskite savo þmonas pernelyg pavargæ, kad myli savo vyrus naktá.

- Jei jie nesuteikia jø vyrai meilës jiems reikia, jie bus pradëti ieðkoti kitur.
- Tai bus pertraukti savo ðeimas greitai!

- Leiskite jiems gráþti ið savo ðvenèiø iðnaudotos.

- Laikykite jas pernelyg uþsiëmæs, siekiant iðeiti pobûdþio ir apmàstyti Dievo kûrinijos.

- Siøsti juos á pramogø parkø, sporto renginiø, teatro, koncertø ir filmø vietoj.

- Laikykite juos uþimtas, uþimtas, ir uþimtas!

- Ir, kai jie atitinka dvasinio bendravimo, átraukti juos á paskalas ir maþø aptarimas, kad jie palikti susitikimà su neramiais sàþine.

- sudëkite savo gyvenimà su tiek daug gerø prieþasèiø, todël jie neturi laiko ieðkoti galià ið Jëzaus.

- Netrukus jie bus darbo savo jëgomis, aukoti savo sveikatà ir ðeimos "uþ gerà prieþastá."
- Ji veiks! Ji veiks! Tai geras planas!

 

Tai skyrius ið knygos Laikas pabusti Holger Nilsson. Knyga, kad mes manome, visi krikðèionys turi atkreipti dëmesá. Mes dabar turime neátikëtinai graþià pasiûlymà pirkti 10 ðios knygos kopijø f ausies tik 100 - 45 + Pristatymas: - Pirkti namo ir pasidalinti su savo krikðèioniø draugais! Ádëkite 145: - ant pg 36 64 81-0 mes atsiøsime knygas. Pasistengti pabusti dabar - prieð tai per vëlu!Holger Nilsson

Mon, 24 Jul 2017 12:18:27 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


Flammor - 99 artiklar från 33 årgångar
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2017